English

شرکت تعاونی صنایع سیمان زودگیر

بتن-بتن سبک-سیمان زودگیر-clc-سیمان بلین بالا-سیمان زودگیر-شرکت تعاونی سیمان زودگیر-شرکت تعاونی-سیمان

شرکت تعاونی صنایع سیمان زودگیر

مدیریت شرکت سیمان زودگیر شاهرود به منظور رضایت مشتریان ، بهبود مستمر کیفیت  را درتمام زمینه های کاری بعنوان نخستین هدف خود برگزیده  و برای نیل به این مقصود سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد ISO9001:2008  انتخاب نموده و در راستای الزامات قانونی خود به ایجاد، نگهداری و بهبود آن معتقد می باشد. در این راستا رئوس خط مشی بشرح ذیل است: ôافزایش رضایت مشتریان : مشتریان کانون توجه و ضامن بقاء و پیشرفت ما هستند. از اینرو ایفاء تعهدات ما از طریق شناسایی، درک صحیح نیازها و انتظارات آنها میسر است . ôافزایش میزان سطح تولید ôافزایش کیفیت محصولات ôکسب سهم بیشتری از بازار از طریق افزایش تنوع محصولات ôافزایش راندمان کاری از طریق جذب نیروی انسانی ماهر و ارتقاء دانش کارکناناینجانب با اعتقاد کامل به سیستم مدیریت کیفیت و بازنگری سالیانه خط مشی فوق، از کلیه همکاران انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در  اجرای  این سیستم، زمینه مناسب برای نیل به اهداف فوق فراهم آید .
^
شرکت تعاونی صنایع سیمان زودگیر
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)